ProPublico wersja 13.0.99

Informujemy, że na stronie www.propublico.pl w menu „Pobierz” dnia 27.01.2017 r. została umieszczona wersja 13.0.99 programu ProPublico, w której:

Wprowadzono zmiany związane z realizacją obowiązku publikacji przez Zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, planów postępowań o udzielenie zamówienia, które przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym, zgodnie z art. 13a ustawy Pzp.


W module Komisja (menu Sygnatura), w przypadku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane lub usługi, którego wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 1 000 000 euro wprowadzono możliwość ewidencji informacji na temat ”Zespołu” powołanego do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia.
Znowelizowano szablony dokumentów w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę.
Wprowadzono inne drobne zmiany i poprawki.